+372 56 110 109
+372 56 110 109
tööaeg: 10:00 - 20:00

Üldised tingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna doping.ee (edaspidi e-pood) omanik DOPING OÜ (edaspidi kaupmees) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Kaupmees on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.doping.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.doping.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja DOPING OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.


2. Hinnad

2.1. E-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2.Esitatud hinnad on toodud eurodes (EUR).
2.1.1.Kõiki e-poes toodud kaupade hindu võidakse müüja ainuäranägemisel muuta. E-poes ostutellimuse tegemise hetkel toodud hind kehtib selle ostutellimusega tellitud kaupadele.
2.3.Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisi käsitlemistasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
2.4.Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks täitke tellija andmed.
3.2. Olge tellija andmete olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.3. Tellija andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest DOPING OÜ arvelduskontole.
3.5. E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub iga päev (kl 8.00-17.00).


4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
- Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, PocoPay
- arve alusel ülekandega: DOPING OÜ, EE502200221067756561 (Swedbank)
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.


5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kohale.
5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 2-5 tööpäeva kõikide tarneviiside korral.
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest kaupmees ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
5.4. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile (pakiautomaati). Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.6. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@doping.ee


6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates e-poe elektronposti aadressile info@doping.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga. 6.2. Kõikidele e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel info@doping.ee ning tagastama seejärel e-poele tellitud kauba. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud DOPING OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea DOPING OÜ tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
6.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
6.5. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud DOPING OÜ; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on kaupmehel õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab DOPING OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja DOPING OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
6.7 VÕS § 53 lg 4 punkt 4 sätestab, et 14 päevast taganemisõigust ei kohaldata sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti.


7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Pretensiooni esitamine toimub vastavalt VÕS § 218 lg 2.
7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel teavitage sellest koheselt DOPING OÜ elektronposti aadressile info@doping.ee
7.3. Toote tagastamise eelduseks on kliendile väljastatud arve.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. DOPING OÜ ei vastuta toote nõuetele mittevastavuse või puuduste eest, kui:
1) Toode on halvenenud/kahjustunud kliendi süül;
2) Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
3) Toode on muutunud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu.
7.6. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.


8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. DOPING OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate DOPING OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. DOPING OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida DOPING OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist DOPING OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).


9. Muud tingimused

9.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus DOPING OÜ -ile teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka DOPING OÜ-l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja DOPING OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse (aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee) või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Täpsem info vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta www.tarbijakaitseamet.ee ja www.komisjon.ee.
9.4. Lisaks eeltoodule on ostjal õigus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) http://ec.europa.eu/odr. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.


10. Diskleimer

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Kaupmees jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab kaupmees endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3 DOPING OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 80 EUR'i maksev toidulisand on järsku müügis 8 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib e-poe toote infos esineda ebatäpsusi.
Antud juhtul e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 5611 0109.